Етична політика видання

Редколегія наукового журналу «Актуальні питання іноземної філології» приймає до друку рукописи, які не були опубліковані раніше в друкованих й електронних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості журналу, високому науково-теоретичному рівню. Основними вимогами редакційної політики до якості публікованих матеріалів є ґрунтовність; чесність; однозначність; повнота викладу матеріалу; виваженість; оригінальність; прозорість.

Правову основу забезпечення публікаційної етики складають міжнародні стандарти (зокрема положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій – The Committee on Publication Ethics – COPE, положення, прийняті на 2-ій Міжнародній конференції з питань дотримання етики наукових публікацій, Сингапур, 22-24 липня, 2010) та державні стандарти, накази МОНУ, закони України. Редколегія наукового журналу “Актуальні питання іноземної філології” докладає максимум зусиль  для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою та для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Статті друкуються мовою оригіналу та повинні супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті – українською, російською та англійською мовами (у відповідності до наказу МОН від  17.10.2012р. № 111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових  видань України»). Наявність розширених анотацій (рефератів, авторських резюме) англійською/російською мовою в україномовному виданні для іноземних вчених та спеціалістів є основним джерелом інформації щодо змісту статті та викладених в ній результатах досліджень. Розширені англомовні анотації є також невід’ємними компонентами для розміщення видання у міжнародних наукометричних базах даних.

Редколегія журналу гарантує дотримання: етики видання наукових публікацій; етики авторства наукових публікацій; етики рецензування наукових публікацій; етики редагування наукових публікацій. Редколегія

– гарантує розгляд усіх поданих матеріалів, дотримання об’єктивності у прийнятті рішень без упередженого ставлення до авторів;

– забезпечує  перевірку публікацій на предмет плагіату;

– приймає рішення про прийняття чи не прийняття статті до друку на підставі рішень, прийнятих членами редколегії.

Редколегія гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації.

Редколегія визначає процедуру рецензування поданих матеріалів відповідно до політики журналу.

Редколегія гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування.

Редколегія залишає за собою право відхилити матеріал без проведення незалежного рецензування у випадку, якщо він буде визнаний низькоякісним або не відповідатиме напрямку журналу. Таке рішення приймається неупереджено з урахуванням редакційної політики журналу.

У разі якщо в рецензентів виникає питання щодо достовірності даних або доцільності публікації наукової роботи, редколегія надає автору можливість відповісти на поставлені питання.

У процесі рецензування редколегія забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності.

Редколегія приймає рішення щодо прийняття чи відхилення публікацій та визначає високі вимоги до чесності та об’єктивності цього процесу, його відповідності науковій концепції журналу.

Редколегія гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації.

Автори публікацій:

– повинні гарантувати, що до списку авторів включені тільки особи, які відповідають критеріям авторства (тобто особи, які зробили значний внесок у роботу);

– повинні гарантувати, що подана робота відповідає вищезазначеним вимогам;

– не мають права копіювати з інших публікацій посилання на роботи, з якими вони самі не ознайомилися; цитати і посилання на інші роботи повинні бути точними і належним чином оформленими;

– повинні посилатися максимально правильно і точно на роботи як інших дослідників, так і самих авторів, звертаючись перш за все до першоджерела; дослівне відтворення власних робіт та їх перефразування неприйнятні;

– повинні зазначати авторство даних, тексту, малюнків та ідей, які автор отримав з інших джерел; прямі цитати з робіт інших дослідників повинні виділятися лапками;

– повинні дотримуватися норм законодавства про захист авторських прав;

Автори несуть відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі за достовірність фактів, покликань, власних імен, правильність перекладу.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику оперативного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.