Актуальна інформація

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас опублікувати результати досліджень у науковому журналі інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні питання іноземної філології» № 2, зареєстрованого в Державній реєстраційній службі України 8 травня 2014 року. Статті приймаємо такими мовами: українською, росiйською, польською, англійською, німецькою, французькою, шведською, іспанською.

[згорнути]

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (наприклад, Petrenko I.I._article.doc, Petrenko I.I._dovidka.doc, Petrenko I.I._oplata.doc, Petrenko I.I._referat.doc). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.

 

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсив, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентрована, напівжирний шрифт, великими літерами, кегль 14). Після назви статті потрібно подати анотацію (не менше 1000 знаків, не враховуючи назви та ключових слів) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, далі через рядок після основного тексту – Джерела та література (відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12), через рядок References (відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12)  через рядок після цього – анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків, не враховуючи назви, прізвища, імені та ключових слів) разом із зазначенням прізвища, імені автора (авторів) й перекладом теми та ключових слів.

 

Стаття повинна містити два списки літератури. Один з них із заголовком  Джерела та література повинен бути оформлений відповідно до чинних вітчизняних стандартів.

 

Наприклад:

 1. Анохіна Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому дискурсі : монографія / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова Кн., 2008. – 160 с.
 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид. центр Академія, 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).
 3. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2008. – С. 52–88.
 4. Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology / R. A. Crossland // Mechanical Translation. – Vol. 3, no. 1, July. – Massachusetts Institute of Technology, 1956. – P. 8–11.

 

Другий список під заголовком References повинен бути оформлений відповідно до чинних міжнародних стандартів. Україномовні та російськомовні видання слід транслітерувати:

 1. Abdullah, Rayan and Roger Hübner. 2007. Pictograms, Icons and Signs: A Guide to Information Graphics. Translated by David H. Wilson. London, New York: Thames and Hudson
 2. Makaruk, Larysa. “Problemy Doslidzhennya Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.” Naukovyi Visnyk Chernivetskogo Universytetu (692-693):67 – 70.

При оформленні списку літератури, що відповідає міжнародним стандартам, необхідно керуватися стилем Chicago-Style. Обов’язковим є також дотримання єдиної системи транслітерації (рекомендований стандарт BGN/PCGN).

[згорнути]

Вимоги до набору статті

Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: “”.  Скорочення, на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петров), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Львів) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39], або ж без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15] або [1; 3; 8]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (G. Kress).

Текст статті та література повинні відповідати вимогам ДАКу України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), згідно з якими обов’язкові такі елементи (їх необхідно виокремлювати рубриками в підрядку до тексту):

Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями):

Аналіз досліджень цієї проблеми;

Мета і завдання статті;

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

У статті, написаній англійською мовою, обов’язкові такі елементи (вони виокремлюються рубриками в підрядку до тексту):

Formulation of a research problem and its significance;

Analysis of the research into this problem;

The goal and the specific tasks of the article;

Statement regarding the basic material of the research and the justification of the results obtained;

Conclusions and prospects for further research.

 

Статтю німецькою мовою супроводжують анотації  німецькою, англійською та українською мовами. Статтю французькою мовою супроводжують анотації французькою, англійською та українською мовами. Статтю російською мовою супроводжують анотації російською, англійською та українською мовами. Статті іншими мовами, крім української та зазначених вище, супроводжують анотації українською та англійською мовами та анотація тією мовою, якою написана стаття.

[згорнути]

Зразок оформлення статті

УДК 811. 111’33: 003 + 811.111’37

Лариса Макарук 

Графічна лінгвістика: становлення,

сучасний стан та перспективи розвитку

 

У статті висвітлено становлення  і розвиток графічної лінгвістики як окремої лінгвістичної науки. Звернуто увагу на її витоки, формування та функціонування термінологічного апарату. Окреслено причини, які зумовлюють потребу в дослідженні сучасного стану графічної лінгвістики, предмета, об’єкта, методів та завдань. Схарактеризовано її взаємозв’язок з іншими мовознавчими напрямами з огляду на значне розширення спектра засобів, якими послуговуються в писемному спілкуванні…. (не менше 1000 знаків).

Ключові слова: графічна лінгвістика, граматологія, графіка, графема, термінологічний апарат, паралінгвальні засоби.

 

Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями).

Аналіз досліджень цієї проблеми.

Мета і завдання статті.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

Джерела та література

 1. Анохіна Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому дискурсі : монографія / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова Кн., 2008. – 160 с.
 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид. центр Академія, 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).
 3. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2008. – С. 52–88.
 4. Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology / R. A. Crossland // Mechanical Translation. – Vol. 3, no. 1, July. – Massachusetts Institute of Technology, 1956. – P. 8–11.
 5. J. Grammatology and Graphemics / I. J. Gelb // Papers from the Fourth Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. – Chicago, 1968. – Р. 197–198.
 6. The Power of Visual Communication. – [Electronic resourse]. – Access mode : http://www.hp.com/large/ipg/assets/bus-solutions/power-of-visual-com.pdf

 

References

 1. Abdullah, Rayan and Roger Hübner. 2007. Pictograms, Icons and Signs: A Guide to Information Graphics. Translated by David H. Wilson. London, New York: Thames and Hudson
 2. Bergstrom, Bö. 2008. Essentials of Visual Communication. London: Laurence King Publishing Ltd.
 3. Crossland, Ronald 1956. “Graphic Linguistics and its Terminology.” Mechanical Translation 3(1):8–11.
 4. Crystal, David. 2003. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Elkins, James. 2008. Visual literacy. New York: Routledge.
 6. 2004. “The Power of Visual Communication.” Last modified in July. http://www.hp.com/large/ipg/assets/bus-solutions/power-of-visual-communication.pdf
 7. Makaruk, Larysa. “Poliphonichnist Nominatsii Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.” Nova Philologia 59:102 – 109.
 8. Makaruk, Larysa. 2014. “Problemy Doslidzhennya Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.” Naukovyi Visnyk Chernivetskogo Universytetu 692-693:67 – 70.

 

Лариса Макарук.  Графическая лингвистика: становление, современное состояние и перспективы развития.

В статье рассмотрено становление и развитие графической лингвистики как отдельной языковедческой науки. Обращено внимание на ее истоки и функционирование терминологического аппарата. Определено причины, которые обусловили необходимость исследовать современное состояние графической лингвистики, предмета, объекта, методов и заданий. Охарактеризовано ее взаимосвязь с другими языковедческими направлениями из-за значительного увеличения спектра средств, которые используют в письменном общении. Текст анотації (не менше 1000 знаків, не враховуючи назви та ключових слів).

Ключевые слова: графическая лингвистика, грамматология, графика, графема, терминологический аппарат, паралингвальные средства.

 

Larysa Makaruk. Graphic Linguistics: its Origin, its Current Status, and its Prospects for Future Development.

This article deals with the formation of graphic linguistics as a separate branch of linguistics. Attention has been devoted to its origin, and to the development and usage of its terminology. Reference has been made to the subject and object of graphic linguistics research, as well as to the tasks undertaken and the methods used in this research; the reasons for which modern research relating to graphic linguistics can be considered necessary are outlined as well. Its relationship with other linguistic sciences has also been described, taking into account the fact that the spectrum of devices which are employed in written communication has increased significantly. Текст анотації (не менше 1000 знаків, не враховуючи назви та ключових слів ).

Key words: graphic linguistics, grammatology, grapheme, graphics terminology, paralingual means.

 

[згорнути]
Зразок оформлення реферату

Larysa Makaruk

Graphic Linguistics:

its Origin, its Current Status, and its Prospects for Future Development

This article deals with the formation of graphic linguistics as a separate branch of linguistics. Attention has been devoted to its origin, and to the development and usage of its terminology. Reference has been made to the subject and object of graphic linguistics research, as well as to the tasks undertaken and the methods used in this research; the reasons for which modern research relating to graphic linguistics can be considered necessary are outlined as well. Its relationship with other linguistic sciences has also been described, taking into account the fact that the spectrum of devices which are employed in written communication has increased significantly. … Текст реферату (не менше 250 слів).

Key words: graphic linguistics, grammatology, grapheme, graphics terminology, paralingual means.

[згорнути]
Контактна інформація

тел. 050 597 10 30 – Біскуб Ірина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики; тел. 050 176 34 14; тел. 097 751 98 50 – Макарук Лариса Леонідівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики; тел. (0332) 24-73-58, email: aldepartment1@gmail.com  кафедра прикладної лінгвістики.

[згорнути]